Pridať recept

Podmienky a pravidlá inzercie na sutaz.grilovackasmovino.sk

 

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky grilovackasmovino.sk je spoločnosť  MOVINO, spol. s r.o., Osloboditeľov 66 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len “prevádzkovateľ”). Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: info@movino.sk, Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na stránke grilovackasmovino.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom. Používateľom internetovej stránky grilovackasmovino.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na vyššie spomínanú stránku projektu grilovackasmovino.sk prostredníctvom verejnej siete a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).
 2.     Využívaním webovej stránky grilovackasmovino.sk prevádzkovanej Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami pre jednotlivé časti služieb grilovackasmovino.sk, nie sú oprávnení využívať služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky. Podmienkou využívania niektorých časti služieb grilovackasmovino.sk  je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie.

Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vytvorenie prezývky, ktorá nemusí obsahovať reálne meno používateľa a zadaní funkčnej e-mailovej adresy, pre potreby obnovenia hesla v prípade jeho zabudnutia, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len “Používateľ”). Zaregistrovať sa môžu len používatelia vo veku 16 rokov a viac.

Používateľ môže vo svojom profile na grilovackasmovino.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje, prevádzkovateľ spracuje poskytnuté osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania služieb Používateľovi. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. E mailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto e mailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby a marketingové účely.

Používateľ si môže zapnúť zasielanie častejších vyžiadaných správ s personalizovanými notifikáciami o nových komentároch pod svojimi receptami, či reakciách na svoje komentáre, či nové recepty alebo iný obsah od iných Používateľov, ku odberu, ktorých sa prihlási. Súhlas so spracovaním e-mailovej adresy pre notifikácie a odber personalizovaných notifikácií môže byť zapnutý resp. vypnutý v profile.

Používateľ si môže zapnúť zasielanie newsletteru s novými receptami. Súhlas so spracovaním e-mailovej adresy pre newsletter a odber newsletteru môže byť zapnutý v profile a vypnutý kliknutím na odhlásenie na konci ľubovoľného doručeného e-mailového newsletteru. Používanie služieb grilovackasmovino.sk nevyžaduje zasielanie newsletteru a nie je súčasť registrácie, môže byť aktivovaný zvlášť. Newsletter je možné aktivovať nezávisle na existencií registrácie Používateľa.

 1.     Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje k službám na grilovackasmovino.sk a vykonať úkony potrebné na ochranu pred stratou alebo zneužitím. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané na grilovackasmovino.sk pod jeho prihlasovacím menom a je povinný Prevádzkovateľa kontaktovať vždy bez zbytočného odkladu v prípade zistenia zneužitia týchto údajov registrovaného Používateľa treťou osobou.
 2.     grilovackasmovino.sk automaticky zhromažďuje niektoré osobné údaje pri návšteve stránky Používateľom alebo akýmkoľvek návštevníkom. Jedná sa o technické údaje ako IP adresa, ktorou pristupuje váš počítač alebo mobilné zariadenie k internetu, údaje o prehliadači, zariadení, nastavenia prehliadača, operačný systém a platformu, značku zariadenia a podobne, s tým že tieto údaje môžu byť spracované aj externými súbormi cookies.
 3.     Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky grilovackasmovino.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním grilovackasmovino.sk je vylúčené. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné nebezpečenstvo, čo Používatelia berú na vedomie.
 4.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do grilovackasmovino.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 5.     Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach grilovackasmovino.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby grilovackasmovino.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.
 6.     V prípade, ak Používateľom budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje, Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto e mailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Prevádzkovateľ je v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní Služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov o Poskytovateľovi, uverejnených na grilovackasmovino.sk, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými na základe jeho vedomého konania alebo opomenutia. Používateľ má právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z..
 7.     Používateľ môže po registrácii využívať služby grilovackasmovino.sk vrátane uverejňovania textu, fotografií, obrázkov a ďalšieho obsahu (ďalej len “obsah”), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom grilovackasmovino.sk zverejní alebo umiestni na grilovackasmovino.sk. Používateľ dobrovoľným zverejnením svojej fotografie, alebo iných osobných údajov vo svojom profile dáva súhlas s ich spracovaním. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní webovej stránky grilovackasmovino.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, z ktorého si webovú stránku grilovackasmovino.sk prehliada a/alebo so všeobecnou morálkou. Používateľ je oprávnený na webovú stránku grilovackasmovino.sk pridať len také Príspevky – autorské diela, vo vzťahu ku ktorým je nositeľom autorského práva alebo má súhlas autora na použitie takéhoto autorského diela. Používateľ je oprávnený kedykoľvek bezplatne a bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť používanie služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľa, ani za spôsob akým služby využíva. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Používateľom alebo tretími osobami. V prípade uloženia sankcie Prevádzkovateľovi v dôsledku konania Používateľa alebo porušenia povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
 8. V prípade, ak Používateľ v súvislosti s využívaním služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje príspevky, návrhy, podnety, pripomienky, texty, fotografie, náčrty, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevku Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb, na prevádzkovanie grilovackasmovino.sk alebo na propagovanie grilovackasmovino.sk, uverejnením Príspevku v printových tituloch vydávaných Prevádzkovateľom a ďalej súhlasí s použitím, zverejnením takéhoto Príspevku a to podľa potreby a úvahy Prevádzkovateľa. V prípade, ak je Príspevok autorským dielom v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej tiež „Autorský zákon“ alebo „AZ“), udeľuje Poskytovateľ Prevádzkovateľovi dobrovoľne bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne, časovo a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov minimálne v rozsahu podľa § 19 ods.4 AZ. Odovzdaním Príspevku Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tento Príspevok alebo Príspevky akokoľvek použiť; je oprávnený použiť Príspevky aj v prípade, že Používateľ ukončí využívanie služby; a je oprávnený takto poskytnutý Príspevok kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z grilovackasmovino.sk
 9. Na grilovackasmovino.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s gastronómiou a výživou. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä Autorský zákon a Občiansky zákonník. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, propagácia násilia, krutého alebo neľudského zaobchádzania, propagácia politickej strany alebo hnutia, propagácia alkoholu, drog, liekov, tabakových výrobkov, poškodzovanie dobrého mena Prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci grilovackasmovino.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu grilovackasmovino.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému Používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť grilovackasmovino.sk.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z grilovackasmovino.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám grilovackasmovino.sk tým Používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu Používateľa, ktorý sa na grilovackasmovino.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov alebo porušuje podmienky alebo pravidlá používania webovej stránky grilovackasmovino.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou alebo v dôsledku zrušenia registrácie Používateľa.
 11. Používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na grilovackasmovino.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.
 12. Orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre žilinský kraj.
 13. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke grilovackasmovino.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, inovovať alebo modifikovať ich a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Používateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu alebo prestať používať služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.